De organisatie


Stichting OPOGO als schoolbestuur
Sinds 1 januari 2005 vallen alle openbare basisscholen op het eiland, waaronder de speciale school voor basisonderwijs, onder de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (SOPOGO). De stichting omvat 12 scholen, zo'n 1500 leerlingen, 180 personeelsleden, een onderwijsbureau met 6 medewerkers en een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht ziet intern toe op het reilen en zeilen van de stichting sinds 2011-2012. Ook de natuurlijke en wettelijke band met de gemeente(n) ligt vast in de statuten.

De Raad van Toezicht (RvT) en de rol van de gemeente
Vanaf 2011-2012 ziet de Raad van Toezicht intern toe hoe de stichting reilt en zeilt. De directeur-bestuurder legt hierover verantwoording af aan de RvT. Hoe de informatieplicht naar de gemeente(n) verloopt en waar die zeggenschap over houdt is geregeld in onze statuten. Zie kopje "De stichting" onder "Over SOPOGO" in het hoofdmenu of "Visie, beleid en statuten". De RvT kent een rooster van aftreden. Er is een profiel opgesteld voor eventuele nieuwe kandidaten. 

Het college van Bestuur 
Gezien de grootte van de stichting bestaat het CvB vooralsnog uit een professionele directeur-bestuurder. Hij wordt gevoed vanuit onderwijsbureau, directieoverleg, GMR en/of andere belanghebbenden alvorens een besluit te nemen. De directeur bestuurder is officieel eindverantwoordelijk voor de organisatie, de totale onderwijskwaliteit, het personeel, de financien, de huisvesting etc. Veel verantwoordelijkheden worden gemandateerd aan medewerkers en schooldirecties. Er is een profielschets opgesteld voor de functie van directeur-bestuurder SOPOGO. 

Onderwijsbureau
Gevormd door vaste-, tijdelijke en/of gedetacheerde medewerkers die gespecialiseerd zijn in: Administratie, Algemene Zaken, Financiën, Huisvesting, Personeel&Organisatie, ICT, Onderwijs(kwaliteitszorg) en Begeleiding.

GMR
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bestaat uit 4 leerkrachten en 4 ouders.  De GMR kent een eigen reglement.

11 openbare basisscholen
Elke school heeft een eigen schooldirectie, eigen personeelsleden, een eigen MR en een eigen website. Klik op de desbestreffende school in het menu Scholen om de gegevens van de desbetreffende school in te zien.

1 speciale school voor basisonderwijs
Ook met een eigen schooldirectie, eigen personeelsleden, een  eigen MR en eigen website. Klik op de desbestreffende school in het menu Scholen om de gegevens van de desbetreffende school in te zien. 

Daarnaast bestaan er tal van netwerken en overlegvormen met andere instanties. Als gevolg van de komst van passend onderwijs is er een nieuw samenwerkingsverband.