Een klacht?


Veruit de meeste klachten van ouders kunnen rechtstreeks met de school worden afgehandeld. Wanneer dat niet mogelijk is door de aard van de klacht of omdat de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kan de ouder een beroep doen op de klachtenregeling.

Elke school heeft in dit kader een contactpersoon met wie de ouder die een klacht heeft, contact opneemt. De contactpersoon adviseert de klager met het doel de klacht te verhelpen. Als het advies geen oplossing biedt dan verwijst de contactpersoon door naar de vertrouwenspersoon. Ouders kunnen zich ook rechtstreeks wenden tot de vertrouwenspersoon van SOPOGO. De naam van de contact- en vertrouwenspersoon staan vermeld in elke schoolgids.
SOPOGO breed is er tevens een vertrouwenspersoon. Dit is Dhr. Jaap-Willem Eijkenduijn (telefoon: 06 53 159 175 / e-mail: jaapwillem@eijkenduijn.nl).

Klachten kunnen alleen schriftelijk en ondertekend bij de vertrouwenspersoon worden aangemeld. De vertrouwenspersoon zal eerst proberen om de oplossing van het probleem bij de klager en de aangeklaagde of bij de directie van de betrokken school te leggen. Lukt dit niet, dan begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij het indienen van een klacht bij het College van Bestuur of bij de klachtencommissie. Het College kan de klacht zelf afhandelen of via de vertrouwenspersoon doorverwijzen naar de klachtencommissie.

De volledige tekst van de klachtenregeling staat hier.